top of page
Đồng Hồ Trả Trước dùng cho tưới tiêu

Đồng Hồ Trả Trước dùng cho tưới tiêu

$0.00Price
Hoàn toàn quản lý được sự tiêu thụ nước
Không cần thiết bị đọc đồng hồ
Thẻ dễ sử dụng
Màn hình số góc rộng, dễ đọc thông số
Thanh toán tiền mặt trước
Thao tác tính các con số thống kê dễ dàng trên PC
Thiết lập các loại thuế khác nhau
Hầu như không cần bảo trì,phù hợp với nước lạnh ở nhiệt độ 50 độ C
Có sẵn dịch vụ và các phụ tùng
bottom of page